Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Systemu Platforma komunikacyjna

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.eurzad.bialosliwie.net zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Platforma komunikacyjna

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-19.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-02-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
 • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
 • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-02-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Artur Wika.
 • E-mail: admin@bialosliwie.net
 • Telefon: 672876910

Każdy ma prawo:

 • Do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
 • Zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • E-mail: admin@bialosliwie.net
 • Telefon: 67 287 69 10
 • Telefon: 784 406 383
Skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.
  • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
  • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
  • Telefon: 225517700

Dostępność architektoniczna

INFORMACJE OGÓLNE:

   1. Punkt obsługi interesantów znajduje się na parterze budynku ( wejście od strony parkingu ). Interesant swoje przybycie do Urzędu sygnalizuje za pomocą dzwonka umieszczonego przy wyznaczonym stanowisku obsługi. W zależności od rodzaju załatwianej sprawy zostanie wezwany odpowiedni pracownik merytoryczny.
   2. Miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu od strony parkingu, w pobliżu również podjazd dla osób poruszających się przy pomocy wózków inwalidzkich.
   3. Na teren Urzędu istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.
   4. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego możliwa jest po wcześniejszym umówieniu się poprzez e-mail: sekretariat@bialosliwie.net lub pod nr telefonu: 672876910
   5. Przypominamy również o dostępnych, elektronicznych formach kontaktu:
   6. Numery telefonów - URZĄD GMINY
    • Sekretariat - 67 287 69 10
    • Referat Finansowo-Budżetowy – 67 287 69 25,
    • Referat Gospodarki Komunalnej – 67 287 69 11, 67 287 69 12,
    • Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego – 67 287 69 13, 67 287 69 17,
    • Rada Gminy – 67 287 69 15,
    • Ochrona Środowiska – 67 287 69 20,
    • Wymiar Podatków – 67 287 69 19,
    • USC – 67 287 69 39,
    • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 67 287 69 18, 67 287 69 14, 67 287 69 35,

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator ds. dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez organ oraz monitoruje zapewnienie przez Urząd dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zadania Koordynatora ds. dostępności:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy w Białośliwiu.
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
   o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696
   z późn. zm.).
  3. Monitorowanie działalności podejmowanej przez Gminę w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  4. Sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i przekazanie Wojewodzie Wielkopolskiemu.

Ułatwienia dostępu: